ماهنامه های پلیمری تکنو پلیمر که حاوی مطالب جدید و صنعتی در مورد صنایع مختلفی که پلیمر در آن مورد استفاده است، گرد آوری میشود. شامل اخبار صنعتی و علمی پلیمری، مقاله های علمی و برگزاری دوره های مربوط به صنعت پلیمر است.

TechnoPolymer8

مجله شماره 8 آبان 1401

دانلود کنید

مجله تکنوپلیمر مهر1400

مجله شماره 7 مهر 1401

دانلود کنید

TECNOPOLYMER-6

مجله شماره 6 شهریور 1401

دانلود کنید

مجله شماره 5 تکنوپلیمر 1401 مرداد

مجله شماره 5 مرداد 1401

دانلود کنید

مجله تکنوپلیمر شماره 4 تیر 1401

مجله شماره 4 تیر 1401

دانلود کنید

مجله تکنو پلیمر شماره 3

مجله شماره 3 خرداد 1401

دانلود کنید

m2

مجله شماره 2 اردیبهشت 1401

دانلود کنید

m1

مجله شماره 1 فروردین 1401

دانلود کنید

هر ماه منتظر انتشار نسخه جدید ماهنامه تکنو پلیمر از همین صفحه باشید.