ماهنامه های پلیمری تکنو پلیمر که حاوی مطالب جدید و صنعتی در مورد صنایع مختلفی که پلیمر در آن مورد استفاده است، گرد آوری میشود. شامل اخبار صنعتی و علمی پلیمری، مقاله های علمی و برگزاری دوره های مربوط به صنعت پلیمر است.

m1

مجله شماره 1 فروردین 1401

دانلود کنید

m2

مجله شماره 2 اردیبهشت 1401

دانلود کنید

مجله تکنو پلیمر شماره 3

مجله شماره 3 خرداد 1401

دانلود کنید

مجله تکنوپلیمر شماره 4 تیر 1401

مجله شماره 4 تیر 1401

دانلود کنید

مجله شماره 5 تکنوپلیمر 1401 مرداد

مجله شماره 5 مرداد 1401

دانلود کنید

TECNOPOLYMER-6

مجله شماره 6 شهریور 1401

دانلود کنید

مجله تکنوپلیمر مهر1400

مجله شماره 7 مهر 1401

دانلود کنید

TechnoPolymer8

مجله شماره 8 آبان 1401

دانلود کنید

666665

مجله شماره 9 آذر 1401

دانلود کنید

مجله شماره 10 دی 1401

دانلود کنید

مجله تکنوپلیمر بهمن 1401

مجله شماره 11 بهمن 1401

دانلود کنید

TechnoPolymer12

مجله شماره 12 اسفند 1401

دانلود کنید

tecnopolymer-1402-01

مجله شماره 13 فروردین 1402

دانلود کنید

هر ماه منتظر انتشار نسخه جدید ماهنامه تکنو پلیمر از همین صفحه باشید.