دانلود ماهنامه‌ی «فناوری و صنعت پلیمر»

مجله‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» که به‌صورت ماهنامه منتشر می‌شود حاوی مطالب جدید درباره‌ی صنایع مختلفی است که پلیمر در آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماهنامه که پیش از این با عنوان تکنوپلیمر منتشر می‌شد شامل اخبار صنعتی و علمی پلیمری، مقاله‌های علمی، اخبار نمایشگاه‌ها، معرفی سایت و کتاب‌های مربوط به صنعت پلیمر است.

شماره‌ی هفدهم مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر

شماره‌ی ۱۷، مرداد ۱۴۰۲

دانلود کنید

شماره‌ی هجدهم مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر

شماره‌ی ۱۸، شهریور ۱۴۰۲

دانلود کنید

نوزدهمین مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر

شماره‌ی ۱۹، مهر ۱۴۰۲

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 14، اردیبهشت 1402

شماره‌ی ۱۴، اردیبهشت ۱۴۰۲

دانلود کنید

شماره‌ی ۱۵، خرداد ۱۴۰۲​

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 16،‌ تیر 1402

شماره‌ی ۱۶، تیر ۱۴۰۲

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 11، بهمن 1401

شماره‌ی ۱۱، بهمن ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 12، اسفند 1401

شماره‌ی ۱۲، اسفند ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 13، فروردین 1402

شماره‌ی ۱۳، فروردین ۱۴۰۲

دانلود کنید

شماره‌ی ۸، آبان ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 9، آذر 1401

شماره‌ی ۹، آذر ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 10، دی 1401

شماره‌ی ۱۰، دی ۱۴۰۱

دانلود کنید

شماره‌ی ۵، مرداد ۱۴۰۱

دانلود کنید

شماره‌ی ۶، شهریور ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 7، مهر 1401

شماره‌ی ۷، مهر ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 2، اردیبهشت 1401

شماره‌ی ۲، فروردین ۱۴۰۱

دانلود کنید

مجله‌ی فناوری و صنعت پلیمر، شماره‌ی 3، خرداد 1401

شماره‌ی ۳، خرداد ۱۴۰۱

دانلود کنید

شماره‌ی ۴، تیر ۱۴۰۱

دانلود کنید

شماره‌ی ۱، فروردین ۱۴۰۱

دانلود کنید

هر ماه منتظر انتشار نسخه‌ی جدید ماهنامه‌ی «فناوری و صنعت پلیمر» از همین صفحه باشید.