فرصت های شغلی صنایع ورق ایران را در ادامه مشاهده کنید و در صورت تمایل رزومه خود را از طریق فرم استخدام برای واحد منابع انسانی گروه صنایع ورق ایران ارسال نمایید.

رئیس
حسابداری
تهران

رئیس
تولید
شهرک صنعتی شمس آباد

رئیس
بازرگانی
تهران

رئیس
حسابداری
رشت

سرپرست
مالی
تهران

سرپرست
تولید
شهرک صنعتی شمس آباد

کارشناس
حسابداری 
تهران 

کارشناس
سیستم ها و روش ها
تهران

کارشناس
برق 
رشت

کارشناس
تدارکات و خرید
رشت

کارشناس
ایمنی بهداشت
شهرک صنعتی شمس آباد

کارشناس
حسابداری
تهران

کارشناس
بازاریابی
اصفهان