درباره گروه صنایع ورق ایران

گروه صنایع ورق ایران بــا بهرهبــرداری از خطــوط تولید ورقهــای PVC در ســال 1372 فعالیــت خــود را در شــهرک صنعتــی رشــت آغازنمــود و با توجه به نیاز کشور در سالهای سازندگی، ورقهای تولیدی شرکت در بسیاری از پروژههای شاخص و استراتژیک کشور مورد استفاده قرار گرفت.

بــا توســعه پروژههــای نفتــی و عمرانــی در کشــور و نیــاز بیــش از پیــش بــه ورقهــای پلیمــری از جنــس پلــی اتیلـن و پلـی پروپیلـن خطـوط تولیـد جدیـد شـرکت در سـال 1383 راهانـدازی و اولیـن ژئوممبـران پلـی اتیلـن ســنگین کشــور بــه بــازار ارائــه گردیــد.

تولیــد پروفیلهــای دکوراتیــو از جنــس پلــی اســتایرن هــدف بعــدی شـرکت در راسـتای توسـعه سـبد محصـولات پلیمـری و پاسـخ بـه نیـاز صنعـت سـاختمان کشـور بـود کـه در ســال 1384 بــه بهرهبــرداری رســید.
نـوآوری بـا تمرکـز بـر کیفیـت و ایجـاد رابطـه منطقـی بیـن محصـول ، قیمـت و کیفیـت همـواره گـروه صنایـع ورق ایـران را بیـن شـرکت هـای برتـر در صنعـت پلیمـر کشـور قـرارداده اسـت.

در سـالهای اخیـر بـا توجـه بـه مزیـت هـای رقابتـی کشـور در صنعـت پلیمـر ، بازاریابـی خارجـی و صـادرات بـه عنـوان یکـی از راهبـرد هـای پیشـران در دسـتور کار گـروه صنایـع ورق ایـران قـرار گرفـت کـه در همیـن راسـتا شـاهد رشـد تولیـد محصـولات بـوده ایـم .
پیـرو افزایـش تولیـد و توسـعه سـبد محصـولات همچنیـن گسـترش بازارهـای داخلـی و خارجـی ، نیـاز بـه مـواد اولیـه رشـد قابـل توجهـی پیـدا کـرد کـه خـود زمینـه سـاز گام بعـدی مجموعـه جهـت تامیـن و تولیـد اینگونـه مـواد گردیـد .

در همیـن راسـتا تولیـد کامپاندهـای پلیمـری و مسـتربچ بـا راه انـدازی خطـوط تولیـد جدیـد در شـهرک صنعتـی شـمس آبـاد بـه بهـره بـرداری رسـید.
درحــال حاضــر گــروه صنایــع ورق ایــران بــا جــذب بیــش از 300 نفــر نیــروی انســانی متخصــص در قالــب دو کارخانـه رشـت و تهـران ، انبارهـای مرکـزی و دفاتـر مرکـزی محصـولات خـود را در سـه گـروه کالایـی متفـاوت شـامل:

  • انواع ورق های پلیمری با برند صنایع ورق ایران
  • محصولات دکوراتیو ساختمانی با برند بهینا و آریو پالست
  • و مواد اولیه و کامپاندها با برند دن پلیمر و پارس نسیم

به بازار عرضه مینماید.

چشم انداز گروه صنایع ورق ایران :

حضور بین 10 شرکت اول بخش خصوصی فعال در صنعت پلیمر کشور

ماموریت:

تولید، فروش و توزیع مواد اولیه و محصولات مختلف پلیمری در بازارهای داخلی و صادراتی

ارزشها:

1 -حفظ منافع اقتصادی مشترک شبکه فروش و مشتریان در بلندمدت
2 – خلق ارزش برای ذینفعان از طریق نوآوری پایدار و مستمر
3 – دسترسی آسان، سریع، و مطمئن مشتریان به محصولات شرکت
4 – پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی به عنوان شهروند خوب